డైలీ అప్‌డేట్స్

Poll

వీఆర్వో వ్యవస్థ రద్దును సమర్థిస్తారా?
4425 votes · 4425 answers

వైరల్ న్యూస్