రాజకీయాలు
Political News in Telugu, రాజకీయాలు

Poll

లాక్ డౌన్ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారి పట్ల ప్రభుత్వాలు మరింత కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారా ?
9074 votes · 9074 answers

వైరల్ న్యూస్