జిల్లా వార్తలు
District News in Telugu, జిల్లా వార్తలు

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
2478 votes · 2478 answers

వైరల్ న్యూస్

జిల్లా వార్తలు
District News in Telugu, జిల్లా వార్తలు

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
2478 votes · 2478 answers

వైరల్ న్యూస్