ద్వంద సభలతో ప్రయోజనాలు ఏంటి..? కేవలం శాసనసభతో ఎటువంటి ఫలాలు పొందవచ్చు..!

ఏపీలో పారదర్శకంగా ఎన్నికలు..ద్వివేదికి అవార్డు..