అధములం కాదు..ప్రథములం..మరోసారి తెలుగువాడి సత్తా చాటిన ‘సైరా’