వారెవ్వా.. మైనస్ 20 డిగ్రీల మంచులో జవాన్ల జెండా వందనం