నేను ‘ఆర్‌ఆర్ఆర్’లో నటించట్లేదు..అలా చేస్తే 7’O’ క్లాక్ బ్లేడ్..