శ్రీ త్రిదండి చినజీయర్‌ స్వామి గారి‌చే ‘టీవీ9 కొత్త బిల్డింగ్ భూమిపూజ’