ఎటు చూసినా రాముడి రూపమే.. రాజ్యాంగంలోనూ రాముడి స్కెచ్..!