లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన ‘చిన్ని’.. విజయ్ తర్వాత పల్లవినే!