బిగ్ న్యూస్ బిగ్ డిబేట్
, బిగ్ న్యూస్ బిగ్ డిబేట్

Poll

చైనా దూకుడు వెనుక కశ్మీర్ వేర్పాటు వాదులు, స్థానిక రాజకీయనాయకులు వున్నారన్న అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారా?
893 votes · 893 answers

వైరల్ న్యూస్