మీరు చెప్పిందే.. ఇప్పుడు మేము చేశాము-కేంద్ర మంత్రి