అభిమానులు ఇలా కలిసిపోవ‌డం చాలా ఆనందంగా ఉంది: చిరంజీవి