దోపిడికి గురై ఏడ్చేసిన డెలివరీ బాయ్.. వస్తువులను తిరిగిచ్చేసిన దొంగలు