బ్రేకింగ్ న్యూస్

Poll

చైనా దూకుడు వెనుక కశ్మీర్ వేర్పాటు వాదులు, స్థానిక రాజకీయనాయకులు వున్నారన్న అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారా?
1385 votes · 1385 answers

వైరల్ న్యూస్