ఘనంగా పెళ్లిరోజు, కొడుకు పుట్టిన రోజు వేడుకలు..ఫలితంగా 17 మందికి కరోనా