చరిత్రలో అతిపెద్ద పతనం.. ఒకే రోజులో రూ.14 లక్షల కోట్ల నష్టం!