గురువుని కలసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.

1/5
దిగ్దర్శకుడు విశ్వనాథ్‌తో చిరంజీవి
2/5
దిగ్దర్శకుడు విశ్వనాథ్‌తో చిరంజీవి
3/5
దిగ్దర్శకుడు విశ్వనాథ్‌తో చిరంజీవి
4/5
దిగ్దర్శకుడు విశ్వనాథ్‌తో చిరంజీవి
5/5
దిగ్దర్శకుడు విశ్వనాథ్‌తో చిరంజీవి