బావిలో పడ్డ వ్యక్తి , రెండు రోజులు బావిలో.

well, బావిలో పడ్డ వ్యక్తి , రెండు రోజులు బావిలో.
well, బావిలో పడ్డ వ్యక్తి , రెండు రోజులు బావిలో.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *