నేను అందుకే టీడీపీని వీడింది : రేవూరి

Ravruri left the TDP, నేను అందుకే టీడీపీని వీడింది : రేవూరి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *