కొత్త దందా : సిలిండర్ లో సగం నీళ్లు సగం గ్యాస్

Half Gas And Half Cylinder, కొత్త దందా : సిలిండర్ లో సగం నీళ్లు సగం గ్యాస్
Half Gas And Half Cylinder, కొత్త దందా : సిలిండర్ లో సగం నీళ్లు సగం గ్యాస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *