సూర్యుడు, చంద్రుడు గుండ్రంగా ఎందుకు ఉంటారు..?

TV9 Telugu

28 March 2024

భూమి మనం నివసించే గ్రహం. ఇది విశ్వంలో ఉన్న ఇతర గ్రహాల వలె గుండ్రంగా ఉంటుంది మరియు బంతిని పోలి ఉంటుంది.

చంద్రుడు భూమికి సహజ ఉపగ్రహం. ఇది భూమి చుట్టూ 'కక్ష్య' అని పిలువబడే పెద్ద వృత్తంలో ఎప్పుడు తిరుగుతుంది.

ఈ విశ్వంలో చంద్రుడు, సూర్యుడి ఆకారం ఎల్లప్పుడూ గుండ్రంగా ఉంటుంది. ఏ శిల్పి లేదా కళాకారుడు దీన్ని చేయడు.

ఈ అనంత విశ్వంలో అన్ని ప్రధాన గ్రహాల నిర్మాణం గుండ్రంగా ఉంటుంది. అవి పరిభ్రమిస్తూ గుండ్రంగా కనిపిస్తాయి.

భూమి మరియు చంద్రుడు రెండూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయి. మన సౌర వ్యవస్థ అంతా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది.

ఏదైనా గ్రహం పెద్దగా పెరిగే కొద్దీ గురుత్వాకర్షణ శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఈ గురుత్వాకర్షణ గ్రహాల కణాలను కేంద్రం వైపుకు లాగుతుంది.

సూర్యునిలో ఘన పదార్ధం లేదు. అందులో హీలియం, హైడ్రోజన్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. చంద్రుడు భూమి నుండి చూసినప్పుడు, అది గుండ్రంగా కనిపిస్తుంది.

శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడు గుండ్రంగా కనిపిస్తున్నాడు. కానీ బంతిలా గుండ్రంగా ఉండడని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.