గడ్డం ట్రిమ్ చేసిన పవన్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ ని కూడా ట్రిమ్ చేస్తారా?

Will the beard trim the Pawan Political Activities?, గడ్డం ట్రిమ్ చేసిన పవన్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ ని కూడా ట్రిమ్ చేస్తారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *