ఈ పాపం ఎవరిది..? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు..?

Who is this sin? Who is responsible for this?, ఈ పాపం ఎవరిది..? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు..?
Who is this sin? Who is responsible for this?, ఈ పాపం ఎవరిది..? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *