హిప్పోపొటామస్ (నీటి ఏనుగు) పాలు గులాబీ రంగులో ఉంటాయి

ఆవులు మెట్లు ఎక్కగలవు.. కానీ కిందకు దిగలేవు

కొన్ని చేపలు దగ్గుతాయి కూడా..

 జెట్ విమానం కంటే సునామీకి వేగం ఎక్కువ

కంగారూలు వేగంగా పరిగెత్తలేవు