బక్వీట్ పిండితో చేసిన రొట్టెలు

జొన్న పిండితో చేసిన రొట్టెలు

మొక్కజొన్న పిండితో చేసిన రొట్టెలు

సజ్జల పిండితో చేసిన రొట్టెలు

రాగుల పిండితో చేసిన రొట్టెలు