మాల్ ఆఫీసుల్లో టాయిలెట్ తలుపులు కాస్త ఎత్తుగా ఉంటాయి

ఈ విధంగా టాయిలెట్లను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు

తలుపులకు నష్టం కలిగించే ప్రమాదం తొలగించబడుతుంది

టాయిలెట్లో గాలి ప్రసరణ

టాయిలెట్‌లో ధూమపానం చేస్తే  మనిషిని పట్టుకోవచ్చు

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి తలుపులు సహాయపడతాయి