విమానం 35,000 అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతుంది

సూర్యరశ్మిని ప్రతిబింబిస్తుంది, వేడి నుంచి రక్షిస్తుంది

డెంట్ తెలుపు రంగులో సులభంగా కనిపిస్తుంది

విమానం చూడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది

ప్రకాశవంతమైన కాంతిలో తెలుపు రంగు సులభంగా కనిపిస్తుంది

తెలుపు రంగు పెయింట్ విమానం బరువును ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయదు