ప్రదక్షిణలతోనే కోరికలను త్వరగా తీర్చే దైవం ఎవరో తెలుసా..