ఉదయాన్నే నిద్ర లేవాలి

ఆరోగ్యంగా ఉండాలి

మంచిపుస్తకాలు చదవాలి

సెలెక్టివ్‌గా ఉండాలి

స్వీయ క్రమశిక్షణ ఉండాలి

ఎప్పటికీ విజయం సాధించలేనని అపనమ్మకంతో ఉండకూడదు

ఎప్పటికైనా విజయం సాధిస్తాననే ఆశావాద దృక్పధంతో ఉండాలి