వాస్తు శాస్త్రంలో పూజాగదికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది

 వినాయకుని విగ్రహాన్ని ఉత్తర దిశలో ఉంచడం శ్రేయస్కరం

హనుమంతుని చిత్రపటాన్ని ఆగ్నేయంలో ఉంచడం వల్ల సంపద 

ఈశాన్యంలో విష్ణువు-లక్ష్మిని ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి

 శివపార్వతుల ఫోటోని ఈశాన్య దిశలో ఉంచండి

ఇది నమ్మకం, మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది