హైడ్రేట్‏గా ఉండేందుకు దొసకాయ స్మూతీని తీసుకోండి.

హైడ్రేట్‏గా ఉండేందుకు దొసకాయ స్మూతీని తీసుకోండి.

దొసకాయను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.

అందులో కొత్తిమీర ఆకులు, నీరు కలపి మిక్స్ చేయాలి.

ఈ స్మూతీని బిటుమెన్, కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ కలిపి తీసుకోవాలి.