ఆడెమర్స్ పిగెట్ ($869,00)

రోజర్ డుబుయిస్ ($1.1 మిలియన్)

బ్లాంక్‌పెయిన్  ($1.34 మిలియన్)

ఏ.లాంగే & సోహ్నే ($2,497,000)

జేగర్ లెకౌల్ట్రే ($2.5 మిలియన్)

బ్రెగ్యుట్  ($6,000 నుండి $400,000)

పియాజెట్ ($10,000 నుండి $210,000)

పటేక్ ఫిలిప్ ($10,000 నుండి $780,000)

వాచెరాన్ కాన్స్టాంటిన్ ($1,538,160)

లూయిస్ మొయినెట్ ($8,000 నుండి $26,000)