అమెరికా : 8,133.5 మెట్రిక్ టన్నులు

 ఫ్రాన్స్ : 2,436.4 మెట్రిక్ టన్నులు

 జర్మనీ : 3,359.1 మెట్రిక్ టన్నులు

భారతదేశం : 785.35 MT

 ఇటలీ : 2,451.8 మెట్రిక్ టన్నులు

జపాన్ : 846.0 మెట్రిక్ టన్నులు

రష్యా : 2,298.5 మెట్రిక్ టన్నులు

నెదర్లాండ్స్ : 612.5 మెట్రిక్ టన్నులు

 చైనా : 1,948.3 మెట్రిక్ టన్నులు