కరీమ్స్ రెస్టారెంట్ (జామా మసీదు)

కేక్ డా హోటల్  (మున్సిపల్ మార్కెట్)

అస్లాం చికెన్ కార్నర్  (జామా మసీదు)

రాజిందర్ దా ధాబా (సఫ్దర్‌జంగ్ ఎన్‌క్లేవ్ మార్కెట్)

ఖాన్ చాచా  (జామా మసీదు)

అల్-జావేద్ కబాబ్ (డిఫెన్స్ కాలనీ మార్కెట్)

జాఫ్రాన్  (హోటల్ ప్యాలెస్ హైట్స్)

గులాటి  (గోల్ మార్కెట్)

మోతీ మహల్  (నేతాజీ సుభాష్ మార్గ్)

బీర్యాని, (SDA మార్కెట్)