లూజర్-8.8 రేటింగ్‌ (జీ5)

కుడి ఎడమైతే-8.4 రేటింగ్‌ (ఆహా)

ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ-8.4 రేటింగ్ (జీ5)

 కొత్త పోరడు-8.3 రేటింగ్‌ (ఆహా)

 తరగతి గది దాటి-8 రేటింగ్‌ (ఆహా)