ఏ పని  చేయకపోయినా అలసిపోవడం

ఒకేసారి భారీగా  బరువు తగ్గడం

పాదాలలో  వాపు రావడం

పొత్తి కడుపులో  వాపు రావడం

 కళ్లు పసుపు  రంగులోకి మారడం