మీ భాగస్వామిని ప్రేమిస్తున్నారా.?

గత అనుభూతులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారా.?

ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నారా.?

తప్పు చేస్తే క్షమాపణలు చెప్తున్నారా.? 

భాగస్వామి  ఆలోచనలకు విలువ ఇస్తున్నారా.? 

పాట్నర్‌తో  సమయాన్ని గడుపుతున్నారా.?