నెమ్మదిగా వెళ్లండి

ఉదయం పూట కూడా  హెడ్‌ లైట్‌ వాడండి

వైపర్స్‌ను ఉపయోగించండి

 వాహనాల మధ్య దూరం ఉండేలా చూసుకోండి

సడన్‌ బ్రేక్‌లను నివారించండి