ఎద్దులు ఎరుపు రంగు చూసి బెదురుతాయి

 మనుషులు మెదడును కేవలం 10 శాతమే ఉపయోగిస్తారు

చైనా వాల్‌ అంతరిక్షం నుంచి కనిపిస్తుంది

 మెటికలు విరుచుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు వస్తాయి

 మనుషులు చింపాజీల నుంచి పరిణామం చెందారు