ఛార్మినార్

 గోల్కొండ కోట 

చౌమహల్లా ప్యాలెస్

బిర్లామందిర్ 

సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం