రామప్ప చుట్టుపక్కల చూడాల్సిన ప్రదేశాలు

లక్నవరం సరస్సు

రామప్ప ఆలయం

పాకాల సరస్సు 

కోటగుళ్లు 

 బోగత జలపాతాలు