గ్యాంగ్‏టక్.. సిక్కం.

గోవా..

ఊటీ.. తమిళనాడు.

షిల్లాంగ్.. మేఘలయ.

 భీమ్తల్.. ఉత్తరాఖండ్.