హిప్పోపొటామస్ పాలు గులాబి రంగులో ఉంటాయి

 ఆవులు మెట్లపైకి ఎక్కగలవు, కానీ కిందికి దిగలేవు

కొన్ని చేపలు దగ్గుతాయి

 సునామీ జెట్‌ ప్లెయిన్‌ కంటే వేగంగా దూసుకొస్తుంది

కంగారూలు  వెనక్కి నడవలేవు