గ్యాంగ్‌టక్‌లోని సొమ్‌గో లేక్

జైసల్మేర్ లోని కోటలు

కూర్గ్‌

సూర్యుడిని ముద్దాడేలా ఉండే హిమగిరులకు నెలవు ‘చక్రతా’

 వయానడ్ బాంబో రాఫ్టింగ్

స్పితి

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని మండి