దక్షిణ సూడాన్

1

సోమాలియా

2

సిరియా

3

యమన్

4

వెనుజులా

5