మే -1 : పేపర్ 2 

తెలంగాణ ఇంటర్  ఫస్టియర్  పరీక్షల షెడ్యూల్

మే 3 :  ఇంగ్లీష్ పేపర్ - 1

మే 5 :  మ్యాథ్స్  పేపర్ - 1A  బోటనీ -1 సివిక్స్ - 1

మే 7: మ్యాథ్స్ పేపర్ 1B  జువాలజీ -1   హిస్టరీ- 1

మే 10:  ఫిజిక్స్ పేపర్ 1 ఎకనామిక్స్ - 1

మే 12:  కెమిస్ట్రీ - 1 కామర్స్ - 1  సోషియాలజీ - 1