మీ చుట్టూ ఏం  జరుగుతుందో తెలుసుకోండి

పక్క వారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి

స్నేహితులను  పెంచుకోండి

 ఇతరులతో  కలిసి  పనిచేయడం  నేర్చుకోండి

ఏదో ఒక  పనిలో  మునిగిపోండి

పాజిటివ్‌గా  ఆలోచించండి