అతి వేగం అస్సలే వద్దు

 వాహనాల మధ్య దూరం పాటించాలి

వైపర్ సరిగ్గా  పనిచేస్తుందో చెక్‌ చేసుకోవాలి

లైట్స్‌ పనిచేస్తున్నాయో చూసుకోవాలి

సడన్‌ బ్రేక్‌ వేయకూడదు