నిద్రపోయే ముందు డైరీ రాయండి.. మంచి పుస్తకం చదవండి

ఇంటిలో చల్లని వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోండి

నిద్రపోయే ముందు స్నానం చేయండి

నిద్రపోయే ముందు కొంచెం సేపు వ్యాయామం చేయండి

సంగీతం వినండి

శ్వాసకు సంబంధించిన తేలికపాటి వ్యాయామం చేయండి